Mzdová nákladovosť

Mzdová nákladovosť súvisí s analýzou odmeňovania, ide presnejšie o analýzu celkového objemu vyplatených miezd a samozrejme o analýzu priemernej mzdy.  Analýza objemu vyplatených miezd – mzdovú nákladovosť môžeme sledovať v štruktúre: mzdy pomocných robotníkov, mzdy výrobných pracovníkov, mzdy, ktoré sa nevzťahujú k výkonom, platy a ostatné osobné náklady.

Objem výroby by mal rásť rýchlejšie ako objem miezd – vtedy platí, že nerastie mzdová nákladovosť výkonov (MZD/V) – mzdová nákladovosť by mala klesať, alebo stagnovať.  Mzdové náklady sú v úzkom prepojení a závisia od priemeru mzdy, celkového objemu výroby, počtu pracovníkov a od produktivity práce.

MZD/V = MZD/P : V/P

Analýza priemernej mzdy  – pri jej raste je nevyhnutné, aby mala produktivita vyššiu dynamiku.  Pre túto reláciu – medzi priemernou mzdou a zmenou produktivity istý špecifický vzorec.  Ktorý je možné si vyhľadať na internete a dopátrať sa tak k rýchlemu výsledku. Číslo, ktoré  po výpočte dostanete môže byť 0<r<1 ide o správny vývoj. Ale môže prísť i k r>1.

V tomto prípade je porušená zásada rýchlejšieho rastu PP než priemerných miezd. AK r=0, alebo je zápornému číslu. Znamená to stagnáciu priemerných miezd a samozrejme ukazuje ich pokles.

 

Vložil Náročnejšia problematika miezd pre odborníkov | Tagged , , | Zanechať komentár

Mzdová kalkulačka

Mzdová agenda a všeobecná problematika ohľadom účtovníctva je pre mnohých z nás jedna veľká neznáma. Aby sme dokázali pochopiť túto problematiku vyžadovalo by to niekoľko ročné štúdium s tým , že by ste sa museli každým rokom priúčať novým zákonom.  Ale ako by si mohol človek skontrolovať, či je jeho mzda v poriadku a všetko sedí tak ako má.

Je nutné si uvedomiť, že chyby by sa v tejto oblasti nemali vykonávať, ale zlyhanie ľudského faktora sa z času na čas objaví, avšak aby ste zamedzili týmto neduhom a skontrolovali svoju mzdu je možné si ju skontrolovať prostredníctvom mzdovej kalkulačky. Tu nájdete rýchlo na internete a to bez platenia a dlhého premýšľania. Za jej pomoci si vypočítate svoju čistú mzdu v eurách. V ponuke nájdete jednoduchú, ale i rozšírenú verziu, ktorú oceníte hlavne pri ročnom zúčtovaní.

Takáto kalkulačka obsahuje políčka pre – mesačnú hrubú mzdu v eurách a pre počet detí. Následne si treba vybrať políčko, či ste zamestnávateľ alebo zamestnanec. Po vybratí si vyplníte zvyšné políčka, ktoré obsahujú – zdravotné, nemocenské, dôchodcovské starobné, dôchodkové invalidné, úrazové, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond, daň z príjmu FO, čistý mesačný príjem a iné. Po zadaní príslušných hodnôt, stačí kliknúť na výpočet a tým by ste mali zistiť, či je vaša mzda v poriadku.

V prípade nezhôd alebo problémov sa obráťte na vaše mzdové oddelenie, kde by vám mali s touto problematikou pomôcť.

Vložil Výpočet miezd | Tagged , , , , | Zanechať komentár

Mzdová a personálna agenda

Personálna a mzdová agenda by mala byť, zabezpečená aj vo vašej firme. Pokiaľ patríte medzi začínajúcich podnikateľov alebo medzi organizácie s nižším počtom ľudí je možné si vybaviť mzdovú a personálnu agendu u súkromných firiem, ktorú vám každomesačne vybavia za určitý poplatok. Je už len vás pre ktorú spoločnosť sa rozhodnete alebo či si zabezpečíte vlastný personál.

V personálnej a mzdovej agende by ste mali mať zabezpečené spracovanie miezd: mesačné spracovanie miezd vám zabezpečia na základe podkladov, výstupov  – výplatné pásky, sumarizácie výplatná listina, výkazy  zo sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, odvod daní a podklady pre úhradu miezd, evidenciu dochádzky, výpočet PN, evidenciu listov dôchodkového zabezpečenia, ročné zúčtovanie preddavkov daní a zdravotného poistenia

Činnosti v oblasti personalistiky zahŕňa pracovné zmluvy a dohody, hmotnú zodpovednosť, platový výmer, vyhlásenie k dani, prihlášku do sociálnej a zdravotnej poisťovne, prerušenie a prípadne zmeny v evidencii, ukončenie pracovného pomeru, odhlášky, výpoveď, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, rôzne potvrdenia pre zamestnanca na úradné účely. Ktoré sa môžu týkať napríklad súdu, pôžičky alebo rôznych úverov. Tieto, ale i mnohé iné vám pracovníci v tejto oblasti mali poskytnúť.

Vložil Pracovná náplň účtovníkov | Tagged , , , , , | Zanechať komentár

Mzdová účtovníčka

Pokiaľ sa uchádzate o prácu mzdovej účtovníčky je možné sa zamestnať v súkromných, ale aj v štátnych firmách. Práca mzdovej účtovníčky je v mnohých ohľadoch zložitá a neustále sa popri práci musí vzdelávať. Nejedná sa len o klasické školenia, ale aj o celoživotné vzdelanie v oblasti zákonov, ktoré sa neustále menia.

Mzdová účtovníčka musí pracovať podľa zákonov, pričom v rôznych organizáciách má vo svojej práci pridelený určitý počet ľudí. Pridelených zamestnancov spracováva od nástupu pracovného pomeru až po skončenie pracovného pomeru. Pri nástupe musí zadať do programu všetky osobné údaje o zamestnancovi, ktoré sú potrebné pre spracovanie miezd a taktiež štatistický úrad.

Pri nástupe musí mzdová účtovníčka nového zamestnanca prihlásiť do príslušnej sociálnej poisťovne a taktiež do zdravotnej poisťovne, v ktorej je zamestnanec zaevidovaný. Zamestnanec vyplní pre mzdovú účtovníčku daňové vyhlásenie, v ktorom si menovaný uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane a ak má deti môže si uplatniť aj daňový bonus. Pokiaľ sú deti maloleté predloží zamestnanec iba rodný list dieťaťa, ak sú to deti, ktoré navštevujú strednú alebo vysokú školu musí zamestnanec predložiť potvrdenie o návšteve školy.

Na základe uvedených údajov, môže mzdová účtovníčka spracovávať na konci mesiaca výpočet mzdy. Zo mzdy musí účtovníčka urobiť odvod  do poistných fondov – nemocenského -zdravotného – sociálneho – zamestnanosti – invalidného fondu.  A samozrejme aj odviesť daň. Výplata sa odvádza na účet, ktorý si zamestnanec pri nástupe uvedie.  Ak je zamestnanec počas pracovného pomeru práce neschopný, mzdová účtovníčka musí urobiť zápis do príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistený  , to znamená – uviesť začiatok PN a taktiež ukončenie PN.

Akúkoľvek zmenu (bydliska, priezviska alebo iné zmeny), ktoré sa v priebehu zamestnania u zamestnanca menia, je povinná mzdová účtovníčka zaslať do sociálnej poisťovne.  Ak zamestnanec skončí pracovný pomer, musí  urobiť odhlášku do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Zároveň musí odoslať evidenčný list dôchodkového poistenia a menovanému zamestnancovi odovzdať zápočtový list.

Vložil Pracovná náplň účtovníkov | Tagged , , , | Zanechať komentár

Účtovníctvo a dane

V živote sú dve veci isté a to smrť a samozrejme dane. Ale netreba sa ich báť, treba jednoducho vedieť ako na ne a ako sa s týmito „povinnosťami“ popasovať. Účtovníctvo je vo všeobecnom ponímaní metóda evidencie hospodárskej činnosti prostredníctvom účtov.

Účtovníctvo a dane ide ruka v ruke preto ich nemožno odložiť. V každej organizácii, v ktorej sa zamestnáte musí byť vedené účtovníctvo a to poverovanými osobami, v ktorom by ste mali byť v blízkom styku. Mzdový účtovníci sú povinný vám každý mesiac vypočítať mzdu a to prostredníctvom výplatnej pásky, kde sa dozviete aký je váš hrubý a čistý príjem.

Taktiež sa na nich môžete obrátiť pri nástupe alebo pri výstupe , kde je nutné riadiť sa podľa zákona a podpísať dané dokumenty. Práve sem je nutné odovzdať potvrdenie zo školy, ak máte dieťa na vysokej či strednej škole. V prípade výberu dovolenky alebo inej žiadosti si taktiež môžete prejednať so svojim mzdovým úradníkom, ktorý by vám mal byť pridelený. Ku koncu roka je možné požiadať o ročné zúčtovanie, ktoré sú vám povinní bezplatne pripraviť. Dane sú každý mesiac strhávané z vašej výplaty a tvoria 19 – percentnú daň z príjmu.

Vložil Pracovná náplň účtovníkov | Tagged , , , | Zanechať komentár

Mzdové rozdiely mzdová diskriminácia

Aj keď, by sa mohlo zdať, že naša krajina patrí medzi vyspelejšie krajiny, opak je pravdou. V reálnej ekonomike sú mzdy v porovnaní s inými krajinami úplne odlišné. Závisí to od jednotlivých faktorov ako je – profesia, kvalifikácia, zručnosť pracovníka, dĺžka praxe a iné..

Mzda poukazuje na istú diskrimináciu. Okrem toho existuje určitá mzdová úroveň.  Mzdy závisia od vyspelosti a ekonomiky krajín. Napríklad nemožno sa porovnávať s USA, či západnou Európou, kde mzda omnoho vyššia. Aby sme však tieto rozdiely pochopili musíme brať do úvahy niekoľko aspektov: rozdiely v kvalite práce, kompenzačné rozdiely, výnimočné schopnosti a iné… Kompenzačné rozdielu sú mzdové rozdiely, ktoré slúžia hlavne na kompenzáciu nepeňažných rozdielov. Práce, ktoré sú vykonávané v horších pracovných podmienkach sú zvyčajne lepšie platené, pretože je po nich nízky dopyt.

Naproti tomu práce, ktoré sú mimoriadne príjemné a obľúbené, takže je veľa záujemcov sú mzdy nižšie. Mzdové rozdiely sú zapríčinené aj výnimočnými schopnosťami niekoľkých jednotlivcov. Príjmy týchto ľudí predstavuje vysoké finančné ohodnotenie. Nejedná sa však len o mzdové rozdiely medzi krajinami. Mzdová diskriminácia je znevýhodnenie niektorých zamestnancov napríklad kvôli pohlaviu, veku, rase, náboženstvu a iné – treba si však uvedomiť že je neprístupná a protizákonná. Nerovnováhu na trhu práce sa snažia zmierniť zamestnávatelia s odbormi vládou na kolektívnych a tripartitných rokovaniach.

Vložil Výpočet miezd | Tagged , , , , | Zanechať komentár

Účtovníctvo rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia je podľa zákona Slovenskej republiky, právnická osoba štátu, vyššieho územného celku alebo obce, ktorá je svojimi výdavkami, ale i príjmami zapojená do štátneho rozpočtu, rozpočtu obce a vyššieho územného celku.

Zákon o rozpočtových pravidlách, o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje rozpočet verejnej správy, štátny rozpočet, vzájomné finančné a s nimi súvisiace vzťahy v rámci verejnej správy.

Štátny rozpočet je dôležitá zložka verejných financií, ale taktiež sa stáva strategickým nástrojom ekonomického riadenia. Teda inak povedané stáva sa významných nástrojom na zasahovanie do ekonomiky.  Vždy je však dôležité a rozhodujúce z akého hľadiska ho vymedzujeme:

Môžeme ho chápať ako:

  • Nástroj
  • Bilancia výdavkov a príjmov
  • Ekonomický vzťah
  • Základný operatívny program vlády
  • Špecifická forma rozdeľovania a znovurozdelenia
  • Ako ho jednotlivé teórie o štátnom rozpočte ponímajú

Rozpočtovú organizáciu je možné zriadiť:

  • Rozhodnutím zriaďovateľa, ktorý predstavuje ústredný orgán štátnej správy
  • Zákonom

Zriaďovateľ môže zriadiť rozpočtovú organizáciu, ktorá však musí byť schválená písomným súhlasom ministerstva financií a to od prvého dňa nasledujúceho rozpočtového roka. Aby bol zriaditeľovi súhlas udelený je nutné doložiť návrh zriaďovacej listiny, návrh rozpočtu organizácie, musí uviesť finančné dôsledky na štátny rozpočet na 3 rozpočtové roky.  Povolenie nie je nutné ak je zriaditeľom obec alebo vyšší územný celok.

Vložil Účtovníctvo vo firmách a organizáciách | Tagged , , , , | Zanechať komentár

Mzdová politika definícia

Tak ako vo všeobecnosti platí, že politika je nekompromisná, rovnako sa to týka aj mzdovej politiky. Prosperita podniku nezávisí len od vnútorných a vonkajších faktorov, ale aj od uplatňovania mzdovej politiky. Pod mzdovou politikou môžeme rozumieť súbor postupov alebo pravidiel určujúcich, akú by mal zamestnanec dostať mzdu a inú formu odmeny.

V jednoduchom ponímaní ju môžeme chápať ako vyjadrenie súhlasu organizácii s tým, že svoje úsilie bude vymieňať za odmenu. V ľudskom živote predstavuje mzda dominantné miesto preto by mala byť spravodlivá a musia s ňou súhlasiť obe strany. Ak sa tak nestane spravidla nastávajú problémy. Mzdová politika musí byť neustále flexibilná. Keď sa menia pracovné náplne, ktoré musia zamestnanci splniť musí sa zmeniť alebo skôr prispôsobiť aj mzdová politika. Preto musí byť flexibilná, aby na tento jav čo najrýchlejšie zareagovala.

Mzda nemôže byť posudzovaná izolovane, pri rozhodovaní o mzdách musia brať manažéri úvahu, že mzdy môžu byť ovplyvnené vnútropodnikovými, vonkajšími aj zamestnaneckými podmienkami.

Medzi vonkajšie vplyvy môžeme zaradiť:

a)      Ekonomické podmienky firmy

b)      Vládna regulácia

c)       odbory

Medzi dôležité funkcie mzdovej politiky patrí:

a)      Prilákať do organizácie čo najvhodnejších a najefektívnejších pracovníkov

b)      Neustále podnecovať a podporovať zamestnancov v tom aby dosahovali svoje ciele a výkony

c)       Udržiavať dobré kontakty so zamestnancami, ktoré si organizácie chcú ponechať

Vložil Výpočet miezd | Tagged , , , , | Zanechať komentár

Mzdová evidencia

Mzdovou evidenciou sa už nemusíte zaoberať, tak ako kedysi v dnešnej dobe si môžete dopomôcť rôznymi druhmi firiem, ktoré tento komfort poskytujú. Jednak si môžete byť istí, že evidencia bude v poriadku a v druhom rade ušetríte svoj čas.

Na druhú stranu si však za tento komfort budete musieť priplatiť. Mzdová evidencia – obsahuje zúčtovanie miezd na základe podkladov, ktoré musíte odovzdať spoločne s evidenciou personálnych záležitostí a výkazov. Všetky dokumenty by ste mali zhromaždiť a poskytnúť, v inom prípade bude vaša mzdová evidencia nekompletná a tak nebude možné ju vypracovať.

Mzdová evidencia obsahuje nasledovné:

a)      Evidencia dohôd o pracovnej činnosti

b)      Evidencia dohôd o vykonaní práce

c)       Evidencia pracovných zmlúv

d)      Ročnúé zúčtovanie miezd

e)      Spracovanie odvodov spracovanie preddavkov na daň z príjmu

f)       Výpočet náhrady z príjmu

g)      Vedenie mzdových listov, ich aktualizácia a kontrola

Firmy by vám mali poskytnúť komplexné služby v spracovaní miezd , zabezpečenie povinností v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia a v neposlednej rade vedenie mzdovej agendy z celkového hľadiska. Nechajte si aj vy poradiť, aby ste boli bezúhonný a mali spokojný život bez starostí.

V dnešnej dobe je veľmi problematické vyznať sa v zákone, preto si nechajte poradiť odborníkmi, ktorí sú v tejto oblasti odborníkmi a určite vás ich služby nesklamú.

Vložil Výpočet miezd | Tagged , , , | Zanechať komentár

Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi

Je problematika, ktorou sa zaoberajú hlavne odborníci a to už niekoľko rokov. Na internete túto problematiku len tak ľahko nenájdete a to z hľadiska tej príčiny, že problematika je veľmi obsiahla a problematická.

Aby ste pochopili význam témy je nutné vedieť minimálne základy. Ak by ste mali záujem preštudovať si túto problematiku do podrobná je nutné si zakúpiť vedeckú publikáciu, ktorá je vám na internetových alebo v kamenných obchodoch prístupná.

Príručka v tejto oblasti je potrebná pre účtovníkov a ekonómov pôsobiacich v neziskovom sektore. V tejto oblasti sa ekonómovia a účtovníci zaoberajú z hľadiska financovania a hospodárenia. Problematika sa taktiež zaoberá podvojnovým a jednoduchým účtovníctvom. Daná problematika zahŕňa účtovné a daňové znalosti.

Špecifické sú témy z oblasti účtovania prostriedkov z fondov Európskej únie, problematiku z daňovej činnosti v neziskovej účtovnej jednotke alebo problematiku akou je daň z príjmu. Danú problematiku je najlepšie preštudovať z nových publikácii pretože neustále sa stretávame s novými zákonmi a zmenami, ktoré sa musíme neustále doúčať.

Preto sa nespoliehajte na internet ale skutočne primárne zdroje, ktoré majú presné spresnenie a návody v praxi.

Vložil Účtovníctvo vo firmách a organizáciách | Tagged , , , | Zanechať komentár